امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

کاست 12 کور OST-B1

کاست 12 کور 

12 single fusion splices
Fiber entry/exit :At 2 corner of the tray
Max Capacity : 12 Cores
Clear Tray Cover
Silicon Black Crimp Holder