امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

کاست 24 کور 2 ورودی

کاست 24 کور دو ورودی 

 s24 single fusion splices

Fiber entry/exit :At 2 corner of the tray  

Max Capacity : 24 Cores  

Clear Tray Cover  

Silicon Black Crimp Holder