امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

کاست 16 کور FTTH

  •  FTTH کاست مناسب

  • Sliding  Fiber Splice Tray

  • Single fusion splices

  • Fiber entry/exit : At 4 corner of the tray

  • Max Capacity : 16 Cores

  • FTTH Ready

  • Size: 170 x 100  x 12 mm

  • Silicon Black Crimp Holder