امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

کاست 24 کور FTTH

FTTHکاست  24-12 کور (دارای محفظه اسپلیتر ) -مناسب 

کاست آلبومی با درب شفا ف

Single fusion splices

Fiber entry/exit : At 4 corner of the tray

Max Capacity : 24Cores

FTTH Ready

Size: S1: 180 x 115  x 12 mm  

      S2 :120 x 100 x 10 mm

Silicon Black Crimp Holder