امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

کاست سامجین

Samjin  24/48 core

 

  • Single fusion splices

  • Fiber entry/exit : At 4 corner of the tray

  • Max Capacity : 48 Cores

  • Clear Tray Cover

  • Silicon Black Crimp Holder