امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

مفصل هوایی PLP

مفصل هوایی فیبر نوری-PLP

 Dome Splice Closure

24 کور تا 144 کور

 

  • دارای گسکت (واشر لاستیکی ) جهت آببندی
  • اسمبل و آببندی آسان 
  • قابل استفاده بروروی تیرهای  آهنی و  دیرک های سیمانی
  •  دارای پوشش مناسب جهت استفاده در محیط های اسیدی