امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

تاییدیه ها

 تاییدیه تولید مفصل نوری (خاکی -کانالی )                 تاییدیه تولید  جعبه پلیمری دیواری فیبر نوری 

                                                                                                    (OCDB-Out Door) 

               از شرکت مخابرات ایران                                                    از شرکت مخابرات ایران  

                      

    تاییدیه تامین اسپلیتر فیبر نوری                                                 تاییدیه تولید مفصل نوری       

         (قلمی -کاستی -باکسی)                                                             (24 و 48 کور )

           از شرکت مخابرات ایران                                                     از شرکت ارتباطات زیر ساخت 

                            

 

                                           تاییدیه تولید  پریز و جعبه تقسیم فیبر نوری                              

                                                                   (ATB - TB)

                                                           از شرکت مخابرات ایران