امروز یکشنبه ، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

تاییدیه ها

 تاییدیه تولید مفصل نوری (خاکی -کانالی )                 تاییدیه تولید  جعبه پلیمری دیواری فیبر نوری 

                                                                                                    (OCDB-Out Door) 

               از شرکت مخابرات ایران                                                    از شرکت مخابرات ایران  

                      

    تاییدیه تامین اسپلیتر فیبر نوری                                                 تاییدیه تولید مفصل نوری       

         (قلمی -کاستی -باکسی)                                                             (24 و 48 کور )

           از شرکت مخابرات ایران                                                     از شرکت ارتباطات زیر ساخت 

                             

 

   تاییدیه تولید  جعبه تقسیم فیبر نوری                                تاییدیه تولید  جعبه تقسیم فیبر نوری 

                        (ATB)                                                                                 (TB)

               از شرکت مخابرات ایران                                                    از شرکت مخابرات ایران