امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

اسپلیترفیبر نوری

اسپلیترها جهت تقسیم یک یا دو ورودی فیبر نوری به 2 ، 4 ، 8 ، 16 ،  32 ، 64  و 128 خروجی فیبر نوری استفاده می گردد .

اسپلیترها در شبکه های فیبر نوری از قبیل FTTH-  FTTX مورد استفاده قرار می گیرند.