امروز دوشنبه ، ۲۵ آذر ۱۳۹۸

استریپر کورنینگ

استریپر کورنینگ -Corning Stripper 

جهت روکش برداری تارهای فیبرنوری