امروز سه شنبه ، ۱ آبان ۱۳۹۷

استریپر کورنینگ

استریپر کورنینگ -Corning Stripper 

جهت روکش برداری تارهای فیبرنوری