امروز یکشنبه ، ۱ بهمن ۱۳۹۶

استریپر کورنینگ

استریپر کورنینگ -Corning Stripper 

جهت روکش برداری تارهای فیبرنوری