امروز شنبه ، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

استریپر کورنینگ

استریپر کورنینگ -Corning Stripper 

جهت روکش برداری تارهای فیبرنوری