امروز شنبه ، ۳۰ تير ۱۳۹۷

استریپر کورنینگ

استریپر کورنینگ -Corning Stripper 

جهت روکش برداری تارهای فیبرنوری