امروز یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

استریپر کورنینگ

استریپر کورنینگ -Corning Stripper 

جهت روکش برداری تارهای فیبرنوری